சோளத்தட்டு

முருங்கைக்கீரை

தாழைமடல்

தென்னங்கீற்று

வாழையிலை

பனையோலை

வேப்பந்தழை

மாவிலை

மூங்கில் இலை

நெல்தாள்

செடி,கொடி மரங்களின் தொகுப்பு

பூந்தோட்டம்

மாந்தோப்பு

வாழைத்தோட்டம்

தேயிலைத் தோட்டம்

சோளக்கொல்லை

சவுக்குத்தோப்பு

தென்னந்தோப்பு

பனங்காடு

வேலங்காடு

பொருட்களின் தொகுப்பு பெயர்கள்

ஆடு  மந்தை

மாடு  மந்தை

எறும்பு  சாரை

கல்  குவியல்

சாவி  கொத்து

திராட்சை  குலை

பசு  நிரை

யானை  கூட்டம்

வீரர்  படை

வைக்கோல்- போர்

விறகு  கட்டு

மக்கள்  தொகுப்பு

Categories: General Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *