புலிப்பரள்

சிங்கக்குருளை

பூனைக்குட்டி

எலிக்குஞ்சு

நாளிணிக்குட்டி

கோழிக்குஞ்சு

குதிரைக்குட்டி

கீரப்பிள்ளை

கழுதைக்குட்டி

மான்கன்று

ஆட்டுக்குட்டி

யானைக்கன்று

பன்றிக்குட்டி

Categories: General Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *