பொது அறிவு

புத்த சமயம், Read

அம்பேத்கர், Read

நீர் (Water), Read

science equipment and uses, Read

அக்னி 5 ஏவுகணை, Read

ஐ.நா.வின் இளம் அமைதித்தூதர், Read

பெண் குழந்தைகளைப் பாதுகாப்போம் & பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம், Read

சாகர் மாலா திட்டம், Read

பிரதமரின் கிருஷி சின்சாய் திட்டம், Read

ஸ்வாச் பாரத் அபியான், Read

அலெக்சாண்டர் படையெடுப்பு, Read

நிர்பயா நிதித் திட்டம் படிக்க
ஐரோப்பிய வரலாறு படிக்க
TNPSC Exams Quick Notes படிக்க
முக்கிய வினா மற்றும் விடைகள் 50 பக்கம் படிக்க
முக்கிய தினங்கள் படிக்க
TNPSC பொதுத்தமிழ் இலக்கணம் படிக்க
வரலாறு பாடக் குறிப்புகள் படிக்க
தமிழ் இலக்கியம் பகுதி – 1 படிக்க
தமிழ் இலக்கியம் பகுதி – 2 படிக்க
தமிழ் இலக்கணக் குறிப்புகள் பகுதி – 1 படிக்க
தமிழ் இலக்கணக் குறிப்புகள் பகுதி – 2 படிக்க
தமிழ் இலக்கணக் குறிப்புகள் பகுதி – 3 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 1 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 2 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 3 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 4 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 5 படிக்க
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 1 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 2 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 3 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 4 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 5 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 6 படிக்க
இந்திய தேர்தலில் உள்ள பிரச்சினைகள் படிக்க
7ம் வகுப்பு அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு முகப்புரை படிக்க

புவியியல்

புவியியல் பகுதி – 1 படிக்க
புவியியல் பகுதி – 2 படிக்க
புவியியல் பகுதி – 3 படிக்க
புவியியல் பகுதி – 4 படிக்க
புவியியல் பகுதி – 5 படிக்க

இந்திய அரசியலமைப்பு

இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 1 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 2 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 3 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 4 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 5 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 6 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 7 படிக்க

வேதியியல் பாடத்தொகுப்பு

வேதியியல் பகுதி – 1 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 2 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 3 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 4 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 5 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 6 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 7 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 8 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 9 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 10 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 11 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 12 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 13 படிக்க

இயற்பியல்

இயற்பியல் அடிப்படை அலகுகள் படிக்க

பொது அறிவியல்

அறிவியல் பிரிவுகள் படிக்க
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புளும் அறிஞர்களும் படிக்க
அறிவியலில் பயன்படுத்தும் கருவிகள் படிக்க

பொருளாதாரம் பாடத்தொகுப்பு

பொருளாதாரம் பகுதி – 1 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 2 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 3 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 4 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 5 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 6 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 7 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 8 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 9 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 10 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 11 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 12 படிக்க

1 Comment

mts moorthi · May 16, 2017 at 12:16 pm

super , who are all want to job buy this books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *