TNPSC General Tamil

TNPSC General Tamil

உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்.

 • ஒரு உவமையைக் கொடுத்து அது வெளிப்படுத்தும் பொருள் என்ன என்பதைக்

கண்டறிக என வினாக்கள் அமையும்.

 • கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உவமையை நன்றாக புரிந்து கொண்டால் எளிதாக

விடையளிக்கலாம்.

 • கிழே சில உதாரணங்களைக் கொடுத்திக்கிறோம்.
 • வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அலைவது போல -அறிவற்ற தன்மை
 • நீர்க்குமிழி அன்ன வாழ்க்கை போல – நிலையாமை
 • காராண்மை போல ஒழுகுதல் – வள்ளல் தன்மை
 • நிலத்தறைந்தான் கை பிழையாதற்று – துன்பம்
 • விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல – பயனற்றது
 • புதையல் காத்த பூதம் போல – பயனின்மை
 • தாமரை இலை தண்ணீர் போல – பற்றற்றது
 • பால்மனம் மாறா குழந்தை போல – வெகுளி
 • கடல் மடை திறந்த வெள்ளம் போல – விரைவாக வெளியேறுதல்
 • உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல – நட்பு
 • இடியோசை கேட்ட நாகம் போல – அச்சம், மிரட்சி
 • புலி சேர்ந்து போகிய கல்லனை போல – வயிறு
 • சிப்பிக்குள் முத்து போல – மேன்மை
 • உமிகுற்றி கை வருந்தல் போல – பயனற்ற சொல்
 • நீரும் நெருப்பும் போல – விலகுதல்
 • வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் – முயற்சிக்கேற்ற பலன்
 • எட்டாப்பழம் புளித்தது போல – விலகுதல்
 • கடன்பட்டவர் நெஞ்சம் போல – வேதனை
 • நவில்தோறும் நூல் நயம்போல – பண்பாளரின் தொகுப்பு
 • உடுக்கை இழந்தவன் கை போல – நட்பு
 • அன்றளர்ந்த தாமரை போ – சிரித்த முகம்
 • பகலவனைக் கண்ட பனி போல – நீங்குதல்
 • குன்றேறி யானை போர் கண்டது போல  – செல்வத்தின் சிறப்பு
 • கனியிருப்ப காய்கவர்ந்தற்று – இன்னா சொல்
 • உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல – தெளிவு
 • பகலவனை கண்ட பனிபோல – துன்பம் நீங்கிற்று
 • சிறுதுளி பெரு வெள்ளம் – சேமிப்பு
 • தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும் – பாசம், பந்தம்
 • நகமும் சதையும் போல – ஒற்றுமை
 • நீர் மேல் எழுத்து போல – நிலையற்ற தன்மை
 • கண்ணைக் காக்கும் இமை போல – பாதுகாப்பு
 • அடியற்ற மரம் போல – வீழ்ச்சி
 • செல்லரித்த நூலை போல – பயனின்மை
 • வேலியே பயிரை மேய்ந்தது போல – நம்பிக்கை துரோகம்
 • கிணற்றுத் தவளை போல – அறியாமை
 • செவிடன் காதில் ஊதிய சங்கு போல – பயனற்றது
 • அச்சில் வார்த்தாற் போல – உண்மைத் தன்மை
 • ஊமை கண்ட கனவு போல – இயலாமை
 • மதில் மேல் பூனை போல – முடிவெடுக்காத நிலை
 • பசுத்தோல் போர்த்திய புலி – வஞ்சகம்
 • குரங்கு கையில் பூமாலை போல – பயனற்றது
 • நீறு பூத்த நெருப்பு போல – பொய்த்தோற்றம்
 • இலைமறை காளிணி போல – மறைபொருள்
 • அத்தி பூத்தாற்போல – எப்பொழுதாவது
 • பசுமரத்தாணி போல – ஆழமாக பதித்தல்
 • நாய் பெற்ற தெங்கப்பழம் – அனுபவிக்க தெரியாமை
 • வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சியது போல – துன்பத்தை
 • மழை காணா பயிர் போல – வாட்டம் அதிகப்படுத்துதல்
 • திருடனுக்கு தேள் கொட்டியது போல – தவிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *